tovább


abolition of checks on persons személyek ellenőrzésének eltörlése
absence without leave engedély nélküli eltávozás
accelerated procedure gyorsított eljárás
accepted travel documents elismert útiokmányok
accommodation centre befogadó állomás
acquisition of citizenship állampolgárság megszerzése
actors of persecution üldöztetés forrásai
actors of protection védelem szereplői
acts of persecution üldöztetésnek minősülő cselekmények
admissibility procedure elfogadhatósági eljárás
admission beutazás és rövid tartamú tartózkodás
adoption elfogadás
adult felnőtt
Advanced Passenger Information System előzetes utas információs rendszer
aerodrome kisrepülőtér
air traffic security measures légiforgalmi biztonsági intézkedések
airport repülőtér
airport procedure repülőtéri eljárás
airport transit visa repülőtéri tranzitvízum
alien külföldi
applicant for asylum menedékkérő
application at the border államhatáron benyújtott kérelem
application for asylum menedékjog iránti kérelem
application for immigration bevándorlási engedély iránti kérelem
application for international protection elismerés iránti kérelem
apprehension őrizetbe vétel
article 36 committee 36. cikk szerinti bizottság
assisted voluntary return támogatott önkéntes hazatérés
asylum menedékjog
asylum applicant menedékkérő
asylum policy menekültpolitika
asylum procedure menekültügyi eljárás
asylum seeker menedékkérő
asylum seeker menedékkérő
attempted illegal border crossing tiltott határátlépés kísérlete
authorised border crossing point kijelölt határátkelőhely
automated search procedure automata keresés
border area határmenti terület
border control határellenőrzés
border crossing határátlépés
border crossing permit határátlépési engedély
border crossing point határátkelőhely
border crossing point határátkelőhely
Border Guard Határőrség
border management system határellenőrzési rendszer
Border Police Határrendőrség
border register system határfigyelőztetési rendszer
border resident határ menti lakos
border station határőrizeti kirendeltség
border surveillance határfigyelőztetés
border traffic control határforgalom ellenőrzés
border watch határkörözés
brain gain agyvisszaszívás
brain waste képességek elpazarlása
burden of proof bizonyítási teher
burden-sharing tehermegosztás
C SIS SIS központi egység
central national authority központi hatóság
Centre for Information, Discussion and Exchange on Asylum Menekültügyi Információ-, Vita- és Véleménycsere Központ
cessation clauses megszüntető klauzulák
cessation of refugee status menekült jogállás megszüntetése
chain migration láncmigráció
channelled passenger flow elkülönített utasforgalom
checking officer útlevélkezelő
checks on board menetközbeni ellenőrzés (vonaton)
circular migration körkörös migráció
citizenship állampolgárság
civil war refugee polgárháborús menekült
co-operation platform együttműködési platformok
common basic principles közös alapelvek
Common Consular Instructions Közös Konzuli Utasítás
Common European Asylum System Egységes Európai Menekültügyi Rendszer
Community national Közösségi állampolgár
community preference közösségi preferencia
conscientious objection katonai szolgálat megtagadása lelkiismereti okból
consular representation konzuli képviselet
contact point kapcsolattartási hely
contract migrant worker szerződéssel rendelkező migráns munkavállaló
controls on rail traffic a vasúti forgalom ellenőrzése
convention refugee status konvenciós menekült jogállás
country of birth születés helye szerinti ország
country of destination célország
country of nationality állampolgárság szerinti ország
country of origin származási ország
country of origin information származási országinformáció
country of return visszatérési ország
country of transit tranzitország
cross-border workers határmenti ingázó munkások
crude rate of net migration nemzetközi migráció nettó különbözete
cultural diversity kulturális sokféleség
cultural pluralism kulturális sokszínűség
customs authorities vámszervek
data of watch list körözési lista adatai
de facto population de facto népesség
de facto refugee de facto menekült
decision-maker döntéshozó
dependant eltartott
deportation kitoloncolás
deportation order kitoloncolást elrendelő határozat
detainee fogvatartott
detention őrizet
detention facility őrzött szállás
determining asylum authority menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős hatóság
diplomatic passport diplomata útlevél
direct discrimination közvetlen diszkrimináció
disembarkation card kiutazási adatlap
displaced person lakóhelyét elhagyni kényszerült személy
displacement kényszervándorlás
Dublin convention Dublini egyezmény
dublin regulation dublini rendelet
dublin transfer dublini átadás
Eastern Partnership Keleti Partnerség
economic migrant gazdasági migráns
economic migration gazdasági célú migráció
economic refugee gazdasági menekült
embarkation card beutazási adatlap
emigrant antonym kivándorló
emigration kivándorlás
enforcement measure végrehajtási intézkedés
entry beutazás
entry ban beutazási tilalom
entry requirements beutazási feltételek
environmental refugee klímamenekült
environmentally displaced person lakóhelyét környezeti okból elhagyni kényszerült személy
environmentally-driven displacement környezeti esemény hatására történő kényszervándorlás
environmentally-driven migrant hazáját környezeti okból elhagyó migráns
ethnic cleansing etnikai tisztogatás
ethnic nationality nemzetiség
EU blue card EU kék kártya
EU immigration portal uniós bevándorlási portált
Eurasil Eurasil
exceptional circumstances méltánylást érdemlő esetek
exchange of statistical data statisztikai adatok cseréje
exclusion clauses kizáró klauzulák
exemption from visa requirements vízummentesség
exodus kivándorlás
exploitative migration kizsákmányoló migráció
expulsion kiutasítás (when implemented with official escort: kitoloncolás)
expulsion decision kiutasítást elrendelő határozat
expulsion order kiutasítást elrendelő végzés
external borders külső határok
external EU border EU külső határa
external flight külső járat
family formation családegyesítés
family member családtag
family migration családegyesítési célú migráció
family reunification családegyesítés
final decision jogerős határozat
fingerprint comparison system ujjnyomat összehasonlító rendszer
forced marriage kényszerházasság
forced migrant kényszermigráns
forced migration kényszermigráció
forced return kiutasítás
foreign population of a country egy ország külföldi népessége
foreign stock külföldi népesség száma
foreigner külföldi
free movements of persons személyek szabad mozgása
frontier worker határmenti ingázó
Geneva Convention Genfi Egyezmény
geographic restriction földrajzi korlátozás
green border zöldhatár
group determination of refugee status csoportos elismerés menekültként
group persecution we do not use this expression
group visa csoportos vízum
guest worker vendégmunkás
hand baggage kézipoggyász
harassment zaklatás
highly qualified employment magasan képzett munkavállaló foglalkoztatása
highly qualified migrant magasan képzett migráns
host country fogadó ország
host member state fogadó tagállam
host society befogadó társadalom
host third country befogadó harmadik ország
humanitarian protection humanitárius védelem
illegal border crossing tiltott határátlépés
illegal employment illegális foglalkoztatás
illegal entry illegális belépés
illegal entry illegális beutazás
illegal immigration illegális bevándorlás
illegal migration illegális migráció
illegal stay illegális tartózkodás
illegally staying migrant illegálisan tartózkodó migráns
immigrant bevándorló
immigrant population bevándorló népesség
immigration antonym bevándorlás
immigration liaison officer bevándorlási összekötő tiszt
immigration officer bevándorlási tisztviselő
immigration permit bevándorlási engedély
immigration programme bevándorlási program
immigration quota bevándorlási kvóta
indirect discrimination közvetett diszkrimináció
informal economy szürke gazdaság
Information and Coordination Network for Member States’ Migration Management Services a tagállamok migrációkezelési szolgálatainak információs és koordinációs hálózata
inland waterways belső vízi utak
instrument dokumentum
intelligence gathering titkos információgyűjtés
internal border belső határ
internal EU border EU belső határa
internal flight belső járat
internal flight alternative belső menedék lehetősége
internally displaced person belső menekült
international protection nemzetközi védelem
irregular migrant irreguláris migráns
irregular migration irreguláris migráció
issue of visas at the borders határon történő vízumkiadás
ius sanguinis vér szerinti leszármazás elve
ius soli területi elv
labour migrant migráns munkavállaló
labour migration munkavállalási célú migráció
laissez-passer for transfer of applicants a menedékkérők átszállításához szükséges útiokmány
legal entry legális beutazás
legal migration legális migráció
letter of invitation meghívólevél
local border traffic kishatárforgalom
local consular cooperation helyi konzuli együttműködés
lodge an application for asylum menedékjogi kérelmet benyújt
long-term migrant huzamos tartózkodói jogállással rendelkező személy
long-term resident huzamos tartózkodás jogával rendelkező személy
long-term visa hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum
loss of citizenship állampolgárság elvesztése
managed migration megfelelően kezelt migráció
mandate refugee mandátumos menekült
manifestly unfounded application nyilvánvalóan alaptalan kérelem
mass influx tömeges beáramlás
material reception conditions befogadás anyagi feltételei
migrant migráns
migrant stock migráns népesség száma
migrant worker migráns munkavállaló
migration migráció
migration flow migrációs áramlat
migration profile migrációs profil
migration routes initiative migrációs útvonalak kezdeményezés
mobility partnership mobilitási partnerség
multiple citizenship többes állampolgárság
multiple-entry visa többszöri beutazásra jogosító vízum
Mutual Information Mechanism kölcsönös tájékoztatási mechanizmus
national állampolgár
national contact points on integration nemzeti integrációs kapcsolattartó pontok
national visa nemzeti vízum
nationality állampolgárság
naturalisation honosítás
net migration nettó migráció
New York Protocol New York-i jegyzőkönyv
non-eu national nem EU-s állampolgár
non-national külföldi
non-refoulement visszaküldés tilalma
overstayer túltartózkodó
passport counter útlevélkezelő pult
permanent migration letelepedés
persecution üldöztetés
persecution by non-state agents nem állami szervek által kifejtett üldözés
person authorised to stay befogadott
person eligible for subsidiary protection kiegészítő védelemben részesített személy
person with a migratory background bevándorlói háttérrel rendelkező személy
positive discrimination pozitív diszkrimináció
prima facie refugee prima facie elismert menekült
principle of equal treatment egyenlő bánásmód elve
protection védelem
pull factor vonzó tényező
push factor taszító tényező
push-pull factor taszító-vonzó tényező
quota kvóta
quota refugee kvótamenekült
racial discrimination faji diszkrimináció
racism fajgyűlölet
re-admission agreement visszafogadási egyezmény
reception centre befogadó állomás
reception conditions befogadási feltételek
reception of asylum-seekers menedékkérők fogadása
reduce the duration of a visa’s validity vízum érvényességi idejét csökkenti
refoulement visszaküldés
refugee menekült
refugee ‘sur place’ „sur place” menekült
refugee in orbit bolygó menekült
refugee in transit tranzit menekült
refugee law menekültjog
refugee status menekült jogállás
refugee status determination procedure menekült jogállást meghatározására irányuló eljárás
refugee sur place sur place menekült
refusal of entry beléptetés megtagadása
regularisation legalizálás
reintegration visszailleszkedés
relocation áthelyezés
remain in the member state tagállam területén maradás
remittance hazautalás
removal kitoloncolás
removal order kitoloncolásról szóló határozat
repatriation hazatelepítés
representative ügygondnok
researcher kutató
resettlement áttelepítés
resettlement programme áttelepítési (letelepítési) program
resettlement refugee áttelepített menekült
residence document tartózkodásra jogosító okmány
residence permit tartózkodási engedély
return visszatérés
return decision országelhagyásra kötelező határozat
return programme hazatérési program
returnee hazatérő
right of asylum menedékjog
right to family life családi élethez való jog
right to family unity család egységéhez való jog
right to freedom of movement szabad mozgáshoz való jog
risk of absconding szökés veszélye
safe country of origin biztonságos származási ország
safe third country biztonságos harmadik ország
school pupil tanuló
seasonal worker idénymunkás
second generation migrant második generációs menekült
secondary movement of asylum seeker menedékkérő másodlagos migrációja
separated child kísérő nélküli kiskorú
short-stay visa rövid távú tartózkodásra feljogosító vízum
single-entry visa egyszeri beutazásra jogosító vízum
smuggling of migrants embercsempészés
sponsor családegyesítő
spontaneous migration spontán migráció
stateless person hontalan
subsidiary protection kiegészítő védelem
subsidiary protection status kiegészítő védelmi jogállás
substantive asylum procedure érdemi menekültügyi eljárás
temporary external border ideiglenes külső határ
temporary migration ideiglenes migráció
temporary protected person menedékes
temporary protection ideiglenes védelem
temporary protection ideiglenes védelem
the ‘London Resolutions’ a „londoni állásfoglalások”
third-country national harmadik országbeli állampolgár
total migration teljes migráció
trafficking in human beings emberkereskedelem
transfer of asylum applicants menedékkérők átszállítása
transfer order átadásról rendelkező végzés
transit tranzit
transit migrant tranzitmigráns
transit visa tranzitvízum
travel visa turista vízum
unaccompanied minor kísérő nélküli kiskorú
uniform format for visas vízumok egységes formátuma
uniform visa egységes vízum
union citizen uniós polgár
United Nations High Commissioner for Refugees Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa
unremunerated trainee javadalmazásban nem részesülő gyakornok
usual residence szokásos tartózkodási hely
usually resident population bejelentett lakcímmel rendelkező népesség
valid visa érvényes vízum
visa vízum
visa application vízumkérelem
visa arrangements vízum-megállapodások
visa code vízumkódex
visa fee vízumdíj
Visa Information System Vízum Információs Rendszer
visa policy vízumpolitika
visa regime vízumrendszer
visa requirements vízumkényszer
visa stamp vízumbélyeg
visa with limited territorial validity területi korlátozással kiadott vízum
visa-sticker vízumbélyeg
voluntary departure önkéntes távozás
voluntary return önkéntes hazatérés
vulnerable person különleges bánásmódot igénylő személy
war crimes háborús bűncselekmények
well-founded fear of persecution üldözéstől való megalapozott félelem
withdrawal of an asylum application menedékjog iránti kérelem visszavonása
withdrawal of refugee status menekült státusz visszavonása