tovább


Magyar törvény neve

Röv.

Angol törvény neve

161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról

 

Government Decree No. 161/1995 (XII.26.) Korm. on the Execution of Act XCV of 1995 on Foreign Exchange

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról

Pp.

Act III of 1952 on the Code of Civil Procedure

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól

Áe.

Act IV of 1957 on the General Rules of State Administration Procedures

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Ptk.

Act IV of 1959 on the Civil Code of the Republic of Hungary

1975. évi II. törvény a társadalombiztosításról, egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelettel

 

Act II of 1975 on Social Security

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Btk.

Act IV of 1978 on the Criminal Code

1982. évi 28. törvényerejű rendelet a kötvényről

Ktvr.

Law-Decree No. 28 of 1982 on Bonds

1987. évi XI. törvény a jogalkotásról

 

Act XI of 1987 on Legislation

1988. évi 18. törvényerejű rendelet a letéti jegyről

Ltvr.

Law-Decree No. 18 of 1988 on Certificates of Deposit

1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról

Gt.

 Act VI of 1988 On Economic Associations

1989. évi 23. törvényerejű rendelet a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről

Ctvr.

Law-Decree No. 23 of 1989 on the Registration of Companies by the Court, and the Legal Supervision of Companies

1989. évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről

 

Act XXXVIII of 1989 on the State Audit Office

1990. évi C. törvény a helyi adókról

 

Act C of 1990 on Local Taxes

1990. évi LVI. törvény az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről

 

Act LVI of 1990 on the Remuneration, Reimbursement of Expenses and Allowances of Members of Parliament

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

 

Act LXV of 1990 On Local Governments

1990. évi VI. törvény egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről

Épt.

Act VI of 1990  on the Offering of and Trading in Securities, and the Stock Exchange

1990. évi XCI. törvény az adózás rendjéről

Art.

Act XCL of 1990 on the Rules of Taxation

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Itv.

Act XCIII of 1990 on Duties

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról

Cst.

Act IL of 1991 on Bankruptcy Proceedings, Liquidation Proceedings and Final Accounting

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

Flt.

Act IV of 1991 on Furthering Employment and Provisions for the Unemployed

1991. évi LX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

MNB tv.

Act LX of 1991 on the National Bank of Hungary

1991. évi LXIII. törvény a befektetési alapokról

Bat.

Act LXIII of 1991 on Investment Funds

1991. évi LXIX. törvény a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről

Pit.

Act LXIX of 1991 on Financial Institutions and the Activities of Financial Institutions

1991. évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről

Fat.

Axt LXXVIII of 1991 on Consumption Tax and Consumption Price Subsidy

1991. évi XVIII. törvény a számvitelről

Szmt.
(de Szt. is)

Act XVIII of 1991 on Accounting

1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról

 

Act XXV of 1991 on Partial Compensation for Damages unlawfully caused by the State to Properties owned by Citizens in the Interest of settling Ownership Relations

1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

 

Act XXXIV of 1991 on the Organization of Gambling

1992. évi I. törvény a szövetkezetekről

Sztv.

Act I of 1992 on Cooperatives

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

ÁFA-t.

Act LXXIV of 1992  on Value Added Tax

1992. évi LXXXIII. törvény egyes elkülönített állami pénzalapokról

 

Act LXXXIII of 1992 on Certain Off-Budget State Funds

1992. évi LXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről

 

Act LXXXIX of 1992 on the System of Allocated and Appropriated Subsidies for Local Governments

1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról

 

Act XLIV of 1992 on the Employees’ Part-Ownership Programme

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Mt.

Act XXII of 1992 On the Labour Code

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

Ktv.

Act XXIII of 1992 on the Legal Status of Civil Servants

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

Áht.

Act XXXVIII of 1992 on the State Budget

1993. évi LVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról

Jszt.

Act LVIII of 1993 on the Regulation and Control of Excise, and Subcontract Distillation Spirits Tax

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

 

Act LXXIX of 1993 on Education

1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról

 

Act LXXX of 1993 on Higher Education

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

 

Act XCIII of 1993 on Labour Safety

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Ötp.

Act XCVI of 1993 on Voluntary Mutual Insurance Funds

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról

 

Act XLVIII of 1993 on Mining

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Vht.

Act LIII of 1994 on Execution by Court

1994. évi LXXI. törvény a választott bíráskodásról

Vbt.

Act LXXI of 1994 ON ARBITRATION

1994. évi XLII. törvény a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról

 

Act XLIII of 1994 on the Hungarian Export-Import Bank Corporation and the Hungarian Export Credit Insurance Corporation

1994. évi XVI. törvény a gazdasági kamarákról

 

Act XVI of 1994 on Chambers of Economy

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

 

Act XXXIV of 1994 on the Police

1994. évi XXXIX. törvény az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről

Átt.

Act XXXIX of 1994 on the Commodity Exchange and Commodity Exchange Transactions

1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról

Vámtv.

Act C of 1995 on Customs Law, Customs Proceedings and Customs Administration

1995. évi CXVI. törvény a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991. évi LXXVIII. törvény módosításáról

 

Act CXVI of 1995 on the Amendment of Act LXXVIII of 1991on Consumption Tax and Consumption Price Subsidy

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Szja tv.

Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Kt.

Act LVI of 1995 on Environmental Protection Product Charges and the Environmental Protection Product Charges of Certain Products

1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről

 

Act XC of 1995 on Foods

1995. évi XCV. törvény a devizáról

Dtv.

Act XCV of 1995 on Foreign Exchange

1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről

Öpt. ???

Act XCVI of 1995 on Insurance Companies and Insurance Activities

1995. évi XL. törvény a közbeszerzésekről

Kbt.

Act XL of 1995 on Public Procurements

1995. évi XLVIII. törvény a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról

 

Act XLVIII of 1995 on the Amendment of Certain Economic Stablization Laws

1995. évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről

 


Act XXXIX of 1995 on the Sale of State-Owned Entrepreneurial Assets

1996. évi CVII. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról

Flt. ?

Act CVII of 1996 On the Amendment of Act IV of 1991 on Furthering Employment and Provisions for the Unemployed

1996. évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről

Épt.

 

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Hpt.

Act CXII of 1996 on Credit Institutions and Financial Enterprises

1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról

 

Act CXIII of 1996 on Home Savings and Loan Associations

1996. évi CXIV. törvény az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletről

 

Act CXIV of 1996 on the State Financial and Capital Market Supervisory Commission

1996. évi CXV. törvény a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény módosításáról

 

Act CXV of 1996 on the Amendment of Act XVIII of 1991 on Accounting

1996. évi CXXIV. törvény a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről

 

Act CXXIV of 1996 On the 1997 Budget of the Republic of Hungary

1996. évi CXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény módosításáról

MNB-tv. ?

Act CXXIX of 1996 on the Amendment of Act LX of 1991 on the National Bank of Hungary

1996. évi CXXV. törvény a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1997. évi költségvetéséről

 

Act CXXV of 1996 On the 1997 Budget of the Social Security Funds

1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználásáról

 

Act CXXVI of 1996 On the use of a specified amount of personal income tax for public purposes in accordance with the taxpayer’s instruction

1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról

Rtv.

Act I of 1996 on Radio and Television Broadcasting

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

 

Act LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair and Restrictive Market Practices

1996. évi LXXVII. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról

 

Act LXXVII on the Subsidy and Support of Specialized Training

1996. évi LXXX. törvény az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosításáról

 

Act LXXX of 1996 on the Amendment of Act LXXIV of 1992 on Value Added Tax

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

Ta.

Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax

1996. évi LXXXIII. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításáról

 

Act LXXXIII of 1996 on the Amendment of Act CXVII of 1995 on Personal Income Tax

1996. évi LXXXIV. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról szóló 1993. évi LVIII. törvény módosításáról

 

Act LXXXIV of 1996 on the Amendment of Act LVIII of 1993 on the Regulation and Control of Excise, and Subcontract Distillation Spirits Tax

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról

 

Act LXXXV of 1996 on the Amendment of Act XCIII of 1990 on Duties and on Administrative Duties for the Issuance of a Certified Copy of Property Title

1996. évi LXXXVI. törvény az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról

 

Act LXXXVI of 1996 on the Amendment of Act XCI of 1990 on the Rules of Taxation

1996. évi LXXXVII. törvény a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról

 

Act LXXXVII of 1996 on the Amendment of Act II of 1975 on Social Security

1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról

 

Act XLVIII on Public Warehousing

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

 

Act XXI of 1996 on Regional Development and Regional Planning

206/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

 

Government Decree 206/1996 (XII. 23.) Korm. on the Amendment of Government Decree 98/1995 (VIII. 24.) Korm. on the Security Rules Related to the Production, Handling and Physical Destruction of Certain Securities

222/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

 

Government Decree 222/1996 (XII. 26.) Korm. on the Amendment of Government Decree 161/1995 (XII. 26.) Korm. on the Execution of Act XCV of 1995 on Foreign Exchange

239/1996. (XII. 27.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról

 

Government Decree 239/1996 (XII.27.) Korm. on Establishing of the Lowest Compulsory Wage (Minimum Wage)

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról

 

Decree No. 24/1995 (XI. 22.) PM of the Minister of Finance on the Tax Administrative Identification of Invoices, Simplified Invoices, and Receipts, and the Use of Cash Registers and Taximeters Providing Receipts

25/1991. (X. 16.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

 

Decree No. 25/1991 (X. 16.) PM of the Minister of Finance on the Execution of Duties in Connection with Licensing, Running and Control of Certain Gambling Activities

27/1996. (XII. 11.) PM rendelet az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló, többször módosított és kiegészített 25/1991. (X. 16.) PM rendelet módosításáról

 

Decree No. 27/1996 (X. 16.) PM of the Minister of Finance on the Amendment of Decree No. 25/1991 (X. 16.) PM of the Minister of Finance on the Execution of Duties in Connection with Licensing, Running and Control of Certain Gambling Activities

98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól

 

Government Decree No. 98/1995 (VIII.24.) Korm. on the Security Rules Related to the Production, Handling and Physical Destruction of Certain Securities

1995 évi XXXIII tv. a találmányok szabadalmi oltalmáról

Szt.

Act XXXIII of 1995 on the Protection of Inventions by patent

1995. évi LXVI. törvény köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltárakri anyag védelméről szóló

 

Act LXVI of 1995 on the Protection of Public Documents, Public Archives, Private Archive Materials

1992. évi LXIII. törvény személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló

Avtv.

Act LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and the Publicity of Information of Public Interest

1995. évi CXIX. törvény kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló

 

Act CXIX of 1995 on the Use of Name and Address Information Serving the Purpose of Research and Direct Marketing

1992. évi LXVI. törvény polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló

Nytv.

Act LXVI of 1992 on Keeping Records on the Personal Data and Address of Citizens

15/1995. (PK.18) MNB a külföldi pénznemben, arannyal és külföldiekkel forintban végzett pénzintézeti tevékenységről

 

Decree No. 15/1995 (PK.18.) MNB of the President of the National Bank of Hungary on Financial Institution Activities Pursued in Foreign Currencies, Gold, and in Forint with Foreigners

197/1996. (XII. 22.) Korm. rend. a befektetési vállalkozások évesbeszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Government Decree 197/1996 (XII. 22) Korm. on the Characteristics of Preparing Annual Reports and the Accounting Obligations of Investment Enterprises

198/1996. (XII. 22.) Korm. rend. a hitelintézetek és a pénzügyi beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

 

Government Decree 198/1996 Korm. on the Characteristics of Preparing Annual Reports and the Accounting Obligations of Credit Institutions and Financial Enterprises

213/1996 (XII. 23.) Korm. rend. az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

 

Government Decree 213/1996 (XII. 23.) Korm. on the Activity of Travel Agents and Brokers

4/1997.(I.22.) Korm. rend. az üzletek működéséről és belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről

 

Government Decree 4/1997 (I. 22.) Korm. on the Operation of Shops and Conditions for Conducting Business on the Domestic Market

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartásés a versenykorlátozás tilalmáról

 

Act LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair and Restrictive Market Practices