֍ Biztosítsa be magát! ֍ Jogi angol tanulás áfamentesen ֍ Tanfolyamdíjainkat nem emeljük, viszont minket is érintenek az aktuális jogszabályváltoztatások. ֍ Az augusztus 31-ig beérkezett és kifizetett jelentkezésekre garantáljuk az áfamentességet. ֍ E-learning kurzusaink 365 napig elérhetők, elkezdhetők, egyéni időbeosztásban tanulhatók! ֍
X
tovább


titl-empl-cont

Jelen szerződés [Név] (a továbbiakban: Munkaadó) és [Név] (a továbbiakban: Munkavállaló) között jön létre az alábbi feltételekkel: This agreement is made and entered into by and between [Name] (hereinafter Employer), and [Name] (hereinafter Employee), with the following terms and conditions:

BEVEZETŐ

INTRODUCTION
A Jelen Szerződés célja, hogy meghatározza a munkaviszony feltételeit. A {B fél} közvetlen felettese [Közvetlen felettes]. The purpose of this agreement is to determine the terms of employment The direct superior of the employee is the [Direct superior].

MUNKAVÉGZÉS HELYE

PLACE OF WORK
Munkavállaló a munkáját változó munkahelyen végzi A munkavégzés elsődleges helye a Munkáltató székhelye [Munkáltató mindenkori székhelye] vagy a munkáltató által meghatározott egyéb helyszín . The employee shall carry out its duties in different locations. The primary location of carrying out duties shall be the principal office of the Employer, …as may be designated from time to time. or any other place as may be designated by the Employer.

A MUNKAVISZONY KEZDETE ÉS HATÁLYA

TERM OF EMPLOYMENT
A jelen megállapodás 2008. július 1-én lép hatályba És határozatlan ideig marad hatályban a jelenleg hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően This agreement shall commence on [Commencement date] and remain in effect for indefinite period of time. in compliance with the currently effective Hungarian laws.

FIZETÉS

COMPENSATION
A Munkavállaló havi alapfizetése bruttó 500,000 forint. Fizetése minden hónap első munkanapján kerül kifizetésre A munkáltató fizetése évente felülvizsgálatra kerül a Munkáltató bérpolitikájának megfelelően. A fizetésemelés a Munkavállaló teljesítményétől függ Munkavállalót évente bónusz is megilleti. havi fizetésén felül melyet az aktuálisan hatályos bónusz irányelv szabályoz A Munkavállaló fizetéséből a munkabért terhelő járulékok levonásra kerülnek. The monthly gross base salary of the Employee shall be 4,000 EUR …. payable on the first working day of each month The salary shall be reviewed annually In compliance with the wages policy of the Employer Any increase in the salary shall be subject to Employee’s performance the Employee shall be entitled to bonus In addition to the monthly salary, the rules of which is regulated by the currently effective Bonus Policy The contributions shall be withheld from the wages of the Employee

VÁLLALATI AUTÓ

COMPANY CAR
A Munkáltató vállalati autót biztosít üzleti használatra.. Az autó gyártmányát és típusát a Munkáltató saját belátása szerint határozza meg A vállalató autó üzembentartója az munkavállaló A járművet illetéktelen személy nem vezetheti. A Munkavállaló felelős a jármű megfelelő és rendszeres karbantartásának biztosításáért A Munkavállaló köteles betartani a Munkáltatónak a vállalati gépkocsik használatáról szóló irányelvét, … …amely a jelen Szerződés részét képezi. The Employer agrees to provide a company car for business purposes. The make and the type of the car shall be determined in the sole discretion of the Employer. The registered owner of the car shall be the employee. No unauthorised person may drive the company car. The Employee shall be responsible for the proper and regular maintenance of the car. The Employee shall comply with the "Car Policy" of the Employer. … which is attached hereto by reference.

NYILATKOZATOK

REPRESENTATIONS
A Munkavállaló ezennel kijelenti, hogy nem áll harmadik személlyel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyban. The Employee hereby represents not to be employed by any third party nor to have any contract for the performance of services with any other third party.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

CONFLICT OF INTEREST
A Munkavállaló vállalja, hogy nem vesz részt és vagy nem szerez meg érdekeltséget olyan vállalkozásban sem közvetve, sem közvetlenül amely a Munkáltatónak a versenytársa vagy beszállítója a Munkáltatóval fennálló munkaviszonya során Kivéve a tőzsdén forgalmazott társaságokban szerzett részesedéseket. The Employee undertakes not to participate or acquire a stake, in any business either directly or indirectly which is a competitor or supplier of Employer. during the term of its employment at Employer With the exception of shares in publicly traded companies

BIZALMAS INFORMÁCIÓ

CONFIDENTIALITY
A jelen szerződés alkalmazásában A bizalmas információ magában foglal minden olyan információt amely a munkavégzés során jutott a Munkavállaló tudomására A titoktartási kötelezettség a Munkavállalót a munkaviszony megszűnését követően is terheli. For the purposes of this Contract confidential information shall include all research findings, formulas, production methods, marketing plans and financial agreements. The confidentiality obligation shall survive the termination of the employment.

VÁLLALATI AUTÓ

COMPANY CAR
A Munkáltató vállalati autót biztosít üzleti használatra.. Az autó gyártmányát és típusát a Munkáltató saját belátása szerint határozza meg A vállalató autó üzembentartója az munkavállaló A járművet illetéktelen személy nem vezetheti. A Munkavállaló felelős a jármű megfelelő és rendszeres karbantartásának biztosításáért A Munkavállaló köteles betartani a Munkáltatónak a vállalati gépkocsik használatáról szóló irányelvét, … …amely a jelen Szerződés részét képezi. The Employer agrees to provide a company car for business purposes. The make and the type of the car shall be determined in the sole discretion of the Employer. The registered owner of the car shall be the employee. No unauthorised person may drive the company car. The Employee shall be responsible for the proper and regular maintenance of the car. The Employee shall comply with the "Car Policy" of the Employer. … which is attached hereto by reference.


TERMINATION
A munkaviszony a felek kölcsönös beleegyezésével szüntethető meg. Jelen szerződést rendes felmondás esetén bármelyik fél felmondhatja harminc napos felmondási idővel. A munkaszerződés felmondása esetén a Munkaadó hat hónapnyi fizetésnek megfelelő végkielégítést köteles fizetni. A Munkaadó azonnali hatállyal is felmondhatja a munkaszerződést amennyiben a Munkavállaló szándékosan és súlyosan megszegi kötelezettségeit, különös tekintettel a titoktartásra és a versenytilalomra vonatkozó előírásokra. A munkavégzés felmondása esetén a Munkaadó köteles átadni a Munkavállalónak a munkavégzéshez kapcsolódó összes dokumentumot és igazolást, valamint köteles kifizetni a munkavégzés megszűnésekor a Munkavállalónak járó összeget. The employment may be terminated upon the mutual consent of the parties. This agreement may be terminated without cause by either party upon thirty days written notice. Upon the termination of the employment, Employer shall pay severance pay amounting to six months’ salary. Employer may terminate the employment with immediate effect if Employee should wilfully or materially breach his duties, with special regard to the provisions for confidentiality and/or competition. Upon the termination of the employment, Employer shall deliver to Employee all his documents related to the Employment and pay amounts then due.

FELMONDÁS

TERMINATION OF THE EMPLOYMENT
A jelen munkaszerződést bármely fél felmondhatja. 30 napos előzetes írásbeli értesítéssel rendes felmondással A harmincnapos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött három év után öt nappal meghosszabbodik. A Munkáltató a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti ha a Munkavállaló a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan megszegi. Either party may terminate this employment with 30 days prior written notice without cause The thirty days’ notice period shall be extended by 5 days after three years of employment at the Employer. The Employer may terminate the employment for cause if the Employee wilfully violates its obligation arising from the employment.

A MUNKAVISZONY FELMONDÁSA

TERMINATION WITHOUT CAUSE
A jelen szerződés [Napok] napos felmondással mondható fel. Munkáltatói felmondás esetén felmondási idő meghosszabbodik az Mt. 69. § (2) bekezdésében meghatározott felmondási idővel. Ebben az esetben a felmondás indoka csak a Munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a Munkáltató működésével összefüggő ok lehet. A Felek rögzítik, hogy a munkaviszony bizalmi jellegű jogviszony, ezért a fenntartásához alapvető követelmény a bizalom fenntartása. A Munkavállaló tudomással bír arról, hogy magánemberként tanúsított magatartása is megalapozhatja a munkaviszony megszüntetését. különös tekintettel a Munkavállaló munkaköréhez, vagy a cég jó hírnevéhez nem méltó magatartásra. A Munkáltató vagy a Munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben történő megszegi a Munkáltató jogos gazdasági érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít a jelen szerződés mellékletét képező titoktartási megállapodásban foglaltakat megsérti a belső működést szabályozó előírások, céges szabályzatokat megsérti nem tartja be az öltözködési szabályzatot és az ügyfél etikett szabályait vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. This agreement may be terminated without cause by either party upon [Days] days written notice. If the employment, is terminated by the Employer, the notice period shall be extended by the period specified by Section (2) of Article 69 of the Labour Code. In this case, reasons for termination may only be related to the Employee's skills, conduct and the Employer's business activity. The Parties confirm that the employment is fiduciary by nature, therefore, it is indispensable to maintain trust between the Parties. Employee represents to be aware of the fact that his conduct as private person may give rise to the termination of employment. with special regard to his work or conduct not in consistence with the reputation of the company. Either party may terminate the employment with immediate effect, if the other party willfully or materially breaches his duties arising from the employment conducts in a way that compromises or impairs the business interest of Employer breaches the provisions of the confidentiality agreement, which forms a part hereof violates the provisions of the policies and directives of the company does not comply with the company's dress code or the rules of conduct or his conduct otherwise makes further employment impossible.

DOKUMENTUMOK ÉS ESZKÖZÖK

DOCUMENTS AND PROPERTIES
A Munkavállaló köteles a Munkáltató kérésére bármikor visszaszolgáltatni a Munkáltatónak az összes olyan dokumentumot, ami bizalmas információt tartalmazhat… …és az összes olyan tárgyi eszközt, amely a Munkáltató tulajdonát képezi The Employee shall return, upon the request of the Employer, Any and all documents including confidential information And all property items which constitutes the property of the Employer