tovább

Jogi Angol webináriumok

Hatékony és ingyenes lehetőség jogi angol nyelvtanuláshoz


Ingyenes webinárium sorozataink lehetőséget nyújtanak arra, hogy rövid idő alatt anyagi ráfordítás nélkül áttekintse a jogi angol terminológia alapjait.Nemzetközi tapasztalat
Mobil oktató alkalmazások
Ingyenes tananyag
Ingyenes részvétel


Szeretné rendszerezetten áttekinteni a polgári jog terminológiáját angolul? Nincs ideje arra, hogy személyesen vegyen részt jogi angol kurzusainkkal?

Petz András
Jogi angol szaknyelvi oktató

Ingyenes webinárium-sorozat a polgári jog angol nyelvű terminológiájáról

A polgári jogi webinárium sorozat gyors és hatékony összefoglalást ad a polgári jog egyes jogterületeinek angol nyelvű terminológiájáról. Az webináriumok egy-egy jogterület legfontosabb jogintézményeit tekintik át 45 percben.A személyi jog terminológiája angolul


A webinárium tisztázza a személy fogalmát és a különféle kapcsolódó kifejezéseket. Tisztázzuk a jogképesség meghatározását az angolszász joggal összevetve. Megnézzük, hogy a két jogrendszer hogyan kezeli a személyek egyes típusait. Megtanulhatja a cselekvőképesség hiányával, ill. korlátozásával kapcsolatos fogalmakat, és megnézzük a cselekvőképesség speciális aspektusaival kapcsolatos terminusokat. Szót ejtünk a személyiségi jogokról és azok megszegéséről, és utalunk arra, hogy ezek következményeit hogyan látják az egyes jogrendszerek


tovább

A dologi jog terminológiája angolul


A rendelkezésre álló rövid idő alatt tisztázzuk a dolog fogalmát, fajtáit és a kapcsolódó kifejezéseket angolszász és kontinentális jogi szemszögből, különös tekintettel a különbségekre. Áttekintjük a tulajdonjoggal kapcsolatos legfontosabb terminusokat, egyes részjogosultságokat, majd beszélünk a tulajdonszerzéssel kapcsolatos fogalmakról, az átruházás módjairól, az adásvétel típusairól. Ezt követően szót ejtünk az idegen dologbeli jogokról, köztük a szolgalom és haszonélvezet kapcsán felmerülő kérdésekről.


tovább

A szerződések jogának terminológiája angolul


Bevezetésként átvesszük a kötelmek létrejöttének különféle módjait, majd - a kört szűkítve - a szerződés fogalmát járjuk körül a két jogrendszer tükrében. Ezután áttekintjük a szerződés létrejöttével, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos terminológiát, majd az érvényesség, hatályosság és kikényszeríthetőség témáját beszéljük át, külön kitérve az egyes érvénytelenségi okokra komparatív jogi megközelítésből. Ezt követően a szerződésszegés és annak orvoslása kerül terítékre, majd a szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos fogalmakat vesszük górcső alá.


tovább

A szerződésen kívüli károkozás terminológiája angolul


Először fogalmi tisztázásra kerítünk sort az angolszász jog egyik legfontosabb gyakorlati területén, összehasonlítva az egyes jogrendszerek megközelítését. A legfontosabb fogalmi elemek (jogellenesség, kár, ok-okozati viszony, felelősség) kivesézése után áttekintjük az egyes felelősségi szinteket, típusokat és egyes kimentési okokat. Ezután megnézzük a kártérítéssel kapcsolatosan gyakran használt fogalmakat, összehasonlítva az angolszász és a kontinentális jogi alkalmazásukat.


tovább

A családjog terminológiája angolul


Megtanuljuk a család kapcsán felmerülő személyek elnevezését, majd megnézzük a házasságkötéssel, annak feltételeivel és akadályaival, majd a házasság megszűnésével kapcsolatos fogalmakat. Ezután a fentiekhez kapcsolódó dokumentumok elnevezését és tartalmát. Megnézzük, hogy két személy együttélésének egyéb formáit hogyan nevezik. Ezt követően a család működését és a gyerekek jogait érintő kifejezéseket beszéljük át. Külön figyelmet fordítunk a házastársi vagyonnal kapcsolatos fogalmakra az angolszász és a kontinentális viszonyok tükrében.


tovább

Az öröklési jog terminológiája angolul


A jogutódlást szélesebb kontextusból közelítve megvizsgáljuk az örökléssel kapcsolatos alapvető fogalmakat. Kontextusba helyezzük az egyes jogrendszerekben használt fogalmakat, tisztázzuk a félreértést okozó kérdéseket. Végignézzük a végrendeleti és a törvényes öröklés kapcsán felmerülő kifejezéseket, a végintézkedés különféle formáit és azok tartalmi elemeit. Tüzetesen megvizsgáljuk a problémás kifejezéseket és mindazon jogintézményeket, amelyek a jogutódlás során előfordulhatnak.


továbbJelentkezés az egész sorozatra


"Jól összeállított és hasznos előadást hallottam a témáról. A háttérben futó segédanyag segítségével könnyen lehetett követni a webinárium témáját. Igazán professzionálisnak éreztem az előadást."

Rónai Katalin Fordító Magyarország

"Köszönöm, András, nagyon érdekes volt a webinárium. Ismét bizonyságát tetted, hogy alapos jártassággal rendelkezel a jogi angol érdekfeszítő témájában."

Dr. Hetei Bakó Emília Jogtanácsos Magyarország

"Köszönöm a tegnapi webináriumon való részvétel lehetőségét. Igazán érdekfeszítő volt hallgatni Önt, mivel teljes mértékben látszott, hogy magas fokon érti is amiről beszél. Az pedig külön felemelő, hogy mindezt ingyenesen teszi."

Dr. Torma Péter Jogász Magyarország

Ingyenes alapozó webinárium-sorozat

Az alapozó webinárium sorozat bevezetést ad a jogászok által leggyakrabban művelt jogterületek terminológiája. Az ingatlanjog, szerződések joga, munkajog, a hitelezés és a társasági jog alapvető kifejezéseit nézzük át rövid idő alatt.

Ingatlanügyletek terminológiája angolul


Tisztázzuk az ingatlan adásvételi és bérleti ügyletekben használt dokumentumok elnevezését angolul. Átnézzük az adásvételi és bérleti ügyletekben szereplő felek angol neveit, majd tisztázzuk az ingatlan bejegyzéssel kapcsolatos kifejezéseket a kontinentális jogrendszerben. Ezután az ingatlan adásvételi szerződés legfontosabb rendelkezéseit tekintjük át angolul. Ezt követően megbeszéljük az ingatlan adásvétel folyamatával és az adásvételi ügyletek biztosítékaival kapcsolatos kifejezéseket angolul. Végül az ingatlan bérlés folyamata során előforduló terminológiát vesszük át.


tovább

Vállalkozási és megbízási szerződések terminológiája angolul


A webináriumon áttekintjük a különféle típusú szolgáltatásokat szabályozó szerződések elnevezését angolul, és tisztázzuk az egyes szerződések tartalmát. Ezután szó esik a felek és a közöttük fennálló kapcsolatról, majd a vállalkozás és a megbízás során felmerülő problémákkal folytatjuk. Átnézzük a vállalkozási tevékenység folyamatával kapcsolatos kifejezéseket, majd a vállalkozási és a megbízási szerződések legfontosabb rendelkezéseivel folytatjuk. Ha időnk engedi, szót ejtünk még a különféle szolgáltatások idő-, és anyagi vonatkozásáról.


tovább

A munkajog terminológiája angolul


A webináriumon átnézzük a munkajog területén használt és a munkaviszonyt szabályozó dokumentumok elnevezését és használatukat. Ezután tisztázzuk a felek elnevezését a munkaviszony létesítése és időtartama alatt. Megvizsgáljuk a munkaszerződéssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat és a munkaszerződés tipikus rendelkezéseit, majd szót ejtünk a munkajog törvényi és szerződéses szabályozásával kapcsolatos fogalmakról. Ha időnk engedi, átnézzük a a munkajog területén az ellenszolgáltatás kapcsán használt fogalmakat.


tovább

A hitelezés terminológiája angolul


A hitelezés folyamatának gyors áttekintésével indítunk, majd tisztázzuk a hitelezés során felmerült pénzügyi fogalmakat, a hitelezésben érintett személyek szerepét és angol elnevezésüket. Ezután megnézzük a hitelezés során használt szerződések és egyéb dokumentumok elnevezését és tartalmát, továbbá a hitelszerződés legfontosabb rendelkezéseit és tartalmi elemeit angolul. Végül a hitelezéssel kapcsolatos alapvető angol nyelvű fogalmak tisztázásával zárjuk a webináriumot.


tovább

A társasági jog terminológiája angolul


A webináriumon először áttekintjük a különféle társasági formákkal kapcsolatos kifejezések fogalmakat. Ezután megnézzük az egyes cégformák alapításához használt okiratok elnevezését, és a létesítő okiratok tipikus tartalmával kapcsolatos kifejezéseket. Ezt követően a társasági jog területén használt egyéb dokumentumok elnevezését és tartalmát tekintjük át, majd a társaságok működése során használt különféle nyilvántartások, pénzügyi jelentések angol elnevezésével és a különféle társasági típusok esetében bevett testületek elnevezésével folytatjuk. Végül szót ejtünk a társaság legfőbb döntéshozó szerveinek működésével és a közgyűlés menetével kapcsolatos terminusokról.


tovább

Jelentkezés az egész sorozatra