tovább


Rövidítés___________________________________________________________________________________________________________________________________ HU EN

B. E. M.

Bánya és energiaügyi miniszter

Minister of Mining and Electric Power

Bgy. M. Begyűjtési miniszter Minister of Compulsory Delivery
B. K. Budapesti Közlöny, Hivatalos Lap  Budapest Journal, Official Gazette
BB.K.M. or Bk.M. Belkereskedelmi miniszter  Minister of Home Trade
B.M. Belügyminiszter  Minister of Interior
Be.  Büntető eljárásjog Law of criminal procedures
Bp. Budapest The city of Budapest
Btá. A büntetőtörvénykönyv általános része  General Part of the Criminal Code
Btk. Büntető törvénykönyv Criminal Code
(DLC) Indicates that the work is in the Library of Congress
E.J.K. Elhagyott Javak Kormánybiztosa Commissioner of Derelict Property
É.K.M. Éptésügyi- és közmunkaügyi miniszter  Minister of Construction and Public Work
Élm.M. Élelmezési Miniszter  Minister of Food Supply
É.M. Építésügyi miniszter  Minister of Construction
Eü.M. Egészségügyi miniszter Minister of Public Health
F.K.T. Fővárosi Közmunkák Tanácsa Board of Public Works of the Capital City
F.M. Földművelésügyi miniszter Minister of Agriculture
G.F. Gazdasági Főtanács  Supreme Council of Economy
Hi.M. Helyi ipari miniszter  Minister of Industries Satisfying Local Needs
Hk. Hármaskönyv, Werbőczi’s Tripartitum
H.M. Honvédelmi miniszter  Minister of Home Defense
H.T. Határozatok Tára  Collection of Resolutions
I.M. Igazságügyminiszter  Minister of Justice
Ip.M. Iparügyi miniszter  Minister of Industry
K.D.B. Központi Döntőbizottság  Central Board of Arbitration
K.G.M. Kohó és gépipari miniszter  Minister of Foundries and Machine Industry
Kip.M. Könnyűipari miniszter Minister of Light Industry
K.K.M. Kereskedelmi és közlekedésügyi miniszter Minister of Commerce and Transportation
K.M. Közellátási miniszter Minister  of Public Supply
Korm. Kormány  Lásd még M.T. és  M.T.H. Cabinet
Közl.M. Közlekedésügyi miniszter  Minister of Transportation
K.P.M. Közlekedés és postaügyi miniszter Minister of Transportation and Postal Matters
K.Sz.M. Kereskedelmi és szövetkezetügyi miniszter Minister of Commerce and Cooperatives
Kü.K.M. Külkereskedelmi miniszter Minister of Foreign Trade
Kü.M. or Küm. Külügyminiszter Minister of Foreign Affairs
Kt. Kereskedelmi törvény Commercial Code
M.Á.V. Magyar Állami  Vasutak Hungarian State Railroads
M.E. Miniszterelnök Prime Minister
M.K. Magyar Közlöny, hivatalos lap Hungarian Journal, Official Gazette
M.K.E. A Magyar Köztársaság Elnöke President of the Hungarian Republic
M.K.M.M.R.T. Magyar Közlöny Minisztertanácsi és Miniszteri Rendeletek Tára Hungarian Journal, Collection of Cabinet and Departmental Decrees
M.K.T.R.T. Magyar Közlöny Törvények és Rendeletek Tára Hungarian Journal, Collection of Laws and Decrees
M.K.T.Tvr.T. Magyar Közlöny Törvények és Törvényerejű Rendeletek Tára Hungarian Journal, Collection of Laws and Edicts
M.T. Minisztertanács Cabinet
M.T.A. Magyar Tudományos Akadémia Hungarian Academy of Sciences
M.T.E.  Minisztertanács Elnöke President of the Cabinet, i.e. Prime Minister
M.T.H. or M.T.h. or Mt.h. Minisztertanácsi határozat Resolution of the Cabinet
N.E.T.h. Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozata Resolution of the Presidium
N.M. Népjóléti miniszter Minister of Public Welfare
N.M.M. Népjóléti és  Munkaügyi miniszter Minister of Public Welfare and Labour
Np.M. Népművelésügyi miniszter Minister of People’s Education
O.É.K. Országos Építésügyi Kormánybiztos Commissioner of Construction
O.M. Oktatásügyi miniszter  Minister of Education
O.M.B. Országos Munkabér Bizottság National Wage Board
O.T. Országos Tervhivatal National Planning Board
O.T.A.H. Országos Tervhivatal Árhivatal National Planning Board, Office of Price Control
O.V.H. Országos Vzgazdálkodási Hivatal Government Bureau for Water Resources
P.M: Pénzügyminiszter Minister of Finance
Po.M. Postaügyi miniszter Post Office Department
Pp. Polgári perrendtartás Code of Civil Procedure
R.T. Magyarországi Rendeletek Tára Collection of Decrees of Hungary
Sz.O.T. Szakszervezetek Országos Tanácsa National Council of Trade Unions
T.M. Tájékoztatási miniszter Minister of Information
T.U.H. Teljesülési határozat Decision of the full bench of the Royal Curia
Tv. Törvény Law, Act of Parliament
Tvr. Törvény erejű rendelet Edict
U.M. Újjáépítési miniszter Minister of Reconstruction
V.K.G.M. Város- és községgazdálkodási miniszter Minister of the Economic Management of Cities and Villages
V.K.M. Vallás- és közoktatásügyi miniszter Minister of Religion and Public Education