tovább
Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / ingatlan-adasvetel-es-berlet-soran-hasznalt-dokumentumok / Sample property sales contract
titl-prop-sale

Real property sales contract

Ingatlan adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészt {A Fél neve}, This agreement is made and entered into by and between {Name of Party A},
Képviseli: {Képviselő neve}
Székhely: {Székhely}
Cégjegyzékszám: {Cégjegyzékszám}
Adószám: {Adószám}
Statisztikai azonosítószám {Statisztikai azonosító szám}
Bankszámlaszám {Bankszámlaszám]
Represented by: {Representative's name}
Registered Office: {Principal office}
Company Registration No.:{company reg. No.}
Tax registration No.: {Tax registration No.}
Statistical No. [Statistical No. ]
Bank account No. {Bank account No.}
a továbbiakban mint {A fél} másrészt {B Fél neve} (hereinafter referred to as {Party A}, on the one hand, and {Name of PARTY B}
Születéskori neve: {Születéskori név}
Születési helye, ideje: {Szül. hely,idő}
Anyja neve: {Anyja neve}
Szig. sz.: {Szig. sz.}
Személyazonosító jele: {Szem. szám}
Adóazonosító jele: {Adószám}
Lakcíme: {Lakcím}
Name at birth: {Name at birth}
Date and place of birth: {Place and date of birth}
Mother’s name: {Mother's name}
Identity card No.: {ID Card No.}
Personal ID No.: {Personal ID No.}
Tax ID No.: {Tax ID No.}
Address: {Address}
a továbbiakban mint {B fél} között (A és B együttesen a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és időben az alábbiakban meghatározott feltételek mellett: (hereinafter referred to as {Party B}), on the other hand, (A and B hereinafter collectively referred to as Parties) in the place and on the date written above, with the following terms and conditions.
NYILATKOZATOKREPRESENTATIONS
CselekvőképességLegal capacity
{A fél} kijelenti, hogy nagykorú, nyilatkozattételben nem korlátozott cselekvőképes személy, ügyletképessége nem korlátozott. {PARTY A} represents to be of legal age, have full legal capacity and not limited in his statements, have legal capacity to enter into the subject contract.
Az ingatlan tulajdonjogaOwnership of the site
{A fél} ő kijelenti, hogy az alábbi ingatlan saját tulajdonában áll: [Tulajdoni arány] arányban. {Party A} represents to be the owner of the following property: having [Ownership interest] ownership in the Property.
AZ INGATLAN ADATAITHE PROPERTY
Az ingatlan helyrajzi száma: [Helyrajzi szám]
természetben [Helységnév],
[Cím] alatt található.
Az ingatlan [Alapterület] alapterületű,
[Helyiségek száma] helyiségből áll
az ingatlan nyilvántartás adatai szerinti besorolása [besorolás],
az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint.
The Property is registered at Topographical No.: [Topographical number],
physically located in [City]
at [Address]
with [Floor space] net floor space,
comprising [Number of rooms] rooms,
and classified in the land register as [classification of the property],
in accordance with the land registry.
TERHEKENCUMBRANCES
A jelen okiratot ellenjegyző ügyvéd által jelen szerződés aláírásának napján beszerzett tulajdoni lap szerint {A fél} tulajdoni hányada theermentes. The attorney-at-law who countersigned this contract has confirmed that, based on the Abstract of Title as of the day signing hereof the ownership interest of {Party Al} is free and clear of any encumbrances.
TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSATRANSFER OF TITLE
{A fél} eladja, a {B fél} pedig megvásárolja a fent meghatározott teljes ingatlant a Felek által kölcsönösen kialkudott mindösszesen [Mennyiség betűvel] [Pénznem], ([Mennyiség - számmal]) vételárért. {Party Al} sells and {Party Bl} buys the above specified real Property for the purchase price of [Purchase price in letters] mutually agreed upon by the Parties.
A VÉTELÁR KIFIZETÉSEPAYMENT OF PURCHASE PRICE
A Felek rögzítik, hogy {B fél} korábban átadott {A fél} részére [mennyiség - számmal [Pénznem] azaz, ([mennyiség - betűvel])[Pénznem], amely összeg átvételét a Felek elismerik, és amely összeget a Felek a foglaló jogi fogalmának ismerete mellett foglalónak tekintenek. {B fél} kötelezettséget vállal, hogy második, egyben utolsó vételárrészletként legkésőbb [Dátum]-én átutal [Név] [Bank neve] Bank Zrt.-nél vezetett [Bankszámlaszám] bankszámlára [mennyiség - számmal] [pénznem], ([mennyiség - betűvel]) átutal. {B fél} vállalja, hogy követelés kiegyenlítése érdekében a vételárból fennmaradó [mennyiség - betű] [pénznem], ([mennyiség - szám]) összeget utalja át a bankszámlaszámra. Amennyiben a {B fél} a fenti pontban foglalt teljes összeget jelen szerződésnek megfelelően teljesítette, az {A fél} kötelezettséget vállal, hogy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott átvételi elismervény útján („tulajdonjogról lemondó nyilatkozat”) igazolja, és egyidejűleg visszavonhatatlanul és minden további feltétel nélkül hozzájárul a tulajdonjog adás-vétel jogcímén, a {B fél} javára történő 1/1 arányú ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez. The Parties mutually declare that {Party Bl} previously handed over [amount in - letters] [currency] ([amount - numbers] [currency]) to {Party Al}, the receipt of which is hereby acknowledged and which is regarded as earnest money by the Parties, who represent to be familiar with the legal definition of earnest money. {Party Bl} agrees to transfer [amount in letters] [currency] ([amount in numbers] [currency]) to bank account No. [Bank account number] kept with [Name of the bank] Bank Zrt as the second and last portion of the purchase price on or before [Date]. {Party Bl} agrees to pay the balance of [amount in letters] [currency] ([amount in numbers] [currency]) of the purchase price to the bank account specified in this Contract. In the event that {Party Bl} has paid the amount specified above in accordance herewith, {Party Al} agrees to certify that {Party Bl} has fulfilled his payment obligation completely by issuing an acknowledgement of receipt countersigned by an attorney-at-law (“Consent to Registration”) and and contemporaneously consent to the registration of {Party Bl}’s exclusive title to the real Property in the Land Register irrevocably and unconditionally with reference to sale and purchase.
LETÉTBE HELYEZÉSESCROW DOCUMENT
Felek rögzítik, hogy {A fél} jelen szerződés aláírásával egyidejűleg letétbe helyezi a [Ügyvédi iroda neve] letéteményesnél (a továbbiakban a „Letéteményes”) a tulajdonjogról lemondó nyilatkozat [mennyiség számmal] [mennyiség betűvel] eredeti példányát A tulajdonjogról lemondó nyilatkozatot a Letéteményes akkor jogosult felhasználásra kiadni a {B fél}számára, vagy a {B fél} által megjelölt személynek, ha a vételár megfizetését a {B fél} a szerződésben meghatározott módokon igazolta, vagy azt az {A fél} legalább egyszerű magánokirati formában (egyebek mellett email, postai levél, vagy fax formában is) kéri. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés aláírását követően a {B fél} jelen adásvételi szerződést tulajdonjog bejegyzési kérelemmel benyújtani jogosult az illetékes földhivatalhoz azzal, hogy Felek az Ingatlan-nyilvántartási törvény 47/A § (1) bekezdés b.) pontja alapján kérik az eljárás függőben tartását az {A fél} által a bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig. The Parties agree that, contemporaneously with the signing hereof, {Party Al} shall place in escrow [amount in letters] (amount in numbers) originals of his Consent to Registration with [Name of the law office] acting as escrow agent (hereinafter: the “Escrow Agent”). The Escrow Agent may issue the Consent to Registration to {Party Bl} or the person designated by {Party Bl} on the condition that {Party Bl} has verified the payment of the purchase price in the manners determined in the Contract or {Party Al} requests that it should be issued at least in the form of a simple document (including but not limited to e-mail, postal mail or fax as well). The Parties agree that following the signing hereof, {Party Bl} may file this Sale Contract with the relevant Land Registry Office and apply for the registration of his title, however,based on paragraph b) of Section (1) of Article 47/A of the Act on Real Estate Registration, the Parties request that the proceeding should be left pending until the date determined by {Party Al} for giving his consent to the registration of {Party Bl}’s title to the property but 6 months following the filing of the application with the land registry authority.
NYILATKOZATOKREPRESENTATIONS
{A fél} kijelenti, hogy az ingatlannak semmilyen olyan hibája nincs, amelyről {A fél} a {B fél}t nem tájékoztatta, illetve szavatosságot vállal, hogy a fentieken túl az ingatlan per- igény- köztartozás és theermentes. Az {A fél} szavatolja, hogy a Ptk. 4:94.§ szerinti használati jog az ingatlant nem terheli. {Party Al} represents that the real Property has no concealed conditions which {Party Al} has not informed the {Party Bl} of and also warrants that it is free of any liens, claims, encumbrances and public dues. {Party Al} represents and warrants that the real Property is not subject to any right of use as defined in Article of the Civil Code.
{A fél} az Ingatlant kiürített állapotban adják {B fél} birtokába. The {Party Al} shall vacate the Real Property before it is delivered to {Party Bl}.
ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNYENERGY CERTIFICATE
A Felek megállapítják, hogy az Ingatlanról jelen ügylet kapcsán az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008 számú kormányrendelet szerinti energetikai tanúsítványt szükséges készíteni. A Felek rögzítik, hogy a 176/2008. (VI.30.) Korm. r. alapján az {A fél} energetikai tanúsítványt készített, amelynek sorszáma [XXX]. {B fél} kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg az {A fél} átadta az energetikai tanúsítvány egy eredeti példányát a {B fél}nek, aki annak átvételét elismeri. Az energetikai tanúsítvány száma: [Energetikai tanúsítvány száma]. The Parties confirm that Government Decree No. 176/2008. (VI.30.) on Certification of Energetic Characteristics of Buildings requires that an energy certificate be prepared for the purposes of this transaction. The Parties confirm that the {Party Al} has obtained an energy certificate prepared as required by Government Decree No. 176/2008. (VI.30.) with the serial No. [XXX] of the Real Property. The {Party Bl} confirms that, by signing this agreement, {Party A} has delivered an original energy certificate to {Party B], who hereby acknowledges the receipt thereof. The number of the energy certificate: [number of the energy certificate].
AZ INGATLAN BIRTOKBA ADÁSADELIVERY OF THE PROPERTY
Az Ingatlan birtokbaadására az utolsó vételárrészlet megfizetésével egyidejűleg kerül sor. {B fél} a birtokbaadás napjától viseli az ingatlan terheit. {A fél} tudomásul veszi, hogy az adásvétel tárgyát képező ingatlan vonatkozásában valamennyi közüzemi díj és egyéb tartozás őt terheli a birtokbaadásig. The Property shall be delivered contemporaneously with the payment of the last portion of the purchase price. The costs related to the Property shall be borne by {Party Bl} from the date of delivery. {Party A} acknowledges that all public utility fees and other outstanding amounts that may arise in respect of the Property shall be be borne by him until the property has been delivered to {Party B}.
IRÁNYADÓ NYELVPREVAILING LANGUAGE
Az egyes változatok közötti ellentmondás esetén a [irányadó nyelv] változat az irányadó. In the event of any discrepancy between the different language versions, the [prevailing language] version shall prevail.
ALÁÍRÁSOK
A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Having read and interpreted the offer above, {Party Al} has signed it as being in full compliance with his/her contractual intent.
Tanú 1 [1. tanú neve]
lakcíme:
Sz. ig száma:
Aláírás:
Tanú 2 [2. tanú neve]
lakcíme:
Sz. ig száma:
Aláírás:
Witness 1 [Name of witness 1]
[Address of witness 1]
[Personal ID No.of witness 1]
Signature
Witness 2 [Name of witness 2]
[Address of witness 2]
[Personal ID No. of witness 2]
Signature