tovább
Most itt van: Főoldal / jogi-angol-szerzodesmintak / ingatlan-adasvetel-es-berlet-soran-hasznalt-dokumentumok / Sample residential lease contracttitl-resi-leas-samp

Sample residential lease contract

Lakásbérleti szerződés minta

amely létrejött egyrészt {A Fél neve}, This agreement is made and entered into by and between {Name of Party A},
Képviseli: {Képviselő neve}
Székhely: {Székhely}
Cégjegyzékszám: {Cégjegyzékszám}
Adószám: {Adószám}
Statisztikai azonosítószám {Statisztikai azonosító szám}
Bankszámlaszám {Bankszámlaszám]
Represented by: {Representative's name}
Registered Office: {Principal office}
Company Registration No.:{company reg. No.}
Tax registration No.: {Tax registration No.}
Statistical No. [Statistical No. ]
Bank account No. {Bank account No.}
a továbbiakban mint {A fél} másrészt {B Fél neve} (hereinafter referred to as {Party A}, on the one hand, and {Name of PARTY B}
Születéskori neve: {Születéskori név}
Születési helye, ideje: {Szül. hely,idő}
Anyja neve: {Anyja neve}
Szig. sz.: {Szig. sz.}
Személyazonosító jele: {Szem. szám}
Adóazonosító jele: {Adószám}
Lakcíme: {Lakcím}
Name at birth: {Name at birth}
Date and place of birth: {Place and date of birth}
Mother’s name: {Mother's name}
Identity card No.: {ID Card No.}
Personal ID No.: {Personal ID No.}
Tax ID No.: {Tax ID No.}
Address: {Address}
a továbbiakban mint {B fél} között (A és B együttesen a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és időben az alábbiakban meghatározott feltételek mellett: (hereinafter referred to as {Party B}), on the other hand, (A and B hereinafter collectively referred to as Parties) in the place and on the date written above, with the following terms and conditions.
1. A BÉRLETI SZERZŐDÉS TÁRGYA1. SUBJECT OF THE LEASE
Jelen szerződéssel Bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi az alábbi ingatlant. The Lessor hereby shall lease and demise and Lessee shall lease and hire the property specified below.
2. AZ INGATLAN ADATAI2. THE PROPERTY
Az ingatlan helyrajzi száma: [Helyrajzi szám]
természetben [Helységnév],
[Cím] alatt található.
Az ingatlan [Alapterület] alapterületű,
[Helyiségek száma] helyiségből áll
az ingatlan nyilvántartás adatai szerinti besorolása [besorolás],
az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint.
The Property is registered at Topographical No.: [Topographical number],
physically located in [City]
at [Address]
with [Floor space] net floor space,
comprising [Number of rooms] rooms,
and classified in the land register as [classification of the property],
in accordance with the land registry.
3. SZAVATOSI NYILATKOZATOK3. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES
A felek rögzítik, hogy a szerződéshez [...]. sz. mellékletként csatolt tulajdoni lap másolat tanúsága szerint az Ingatlan {A fél} kizárólagos tulajdonát képezi. {A fél] ezúton kijelenti és szavatolja, hogy semmilyen harmadik félnek nincs olyan joga az Ingatlanhoz, ami akadályozhatja vagy ellehetetlenítheti {A fél} jelen szerződésben meghatározott kötelezettségének teljesítését. The parties confirm that the Property is exclusively owned by {Party A} as evidenced in the Abstract of Title attached hereto as Appendix [...]. {Party A} hereby represents and warrants no third party has any right to the Property which would hinder or render impossible the performance of the obligations of {Party A) hereunder.
4. FIZETÉS4. PAYMENT
4.1 Díjfizetés4.1 Payment of fees
Szerződő Felek a[díj típusa]-t [Díj összege számmal] Forint (azaz [Díj összege betűvel] Forint/[Fizetés gyakorisága] összegben határozzák meg The [Type of fee] shall be [XXX] Forint [sum written with letters] per [Frequence of payment].
4.1 Díjfizetés esedékessége4.1 Due date of payment
A szerződő felek megállapodnak, hogy a {A fél} a [díj típusa] összegét előre köteles fizetni {A fél} számlája ellenében. A [díj típusa] legkésőbb [esedékesség] -ig esedékes. The Parties agree that {Party Al} shall pay the [type of fee] in advance against the invoice of {Party Bl}. The [type of fee] is due and payable on or before [due date].
4.1 4.1
A díjak különböző adók és ÁFA nélkül értendők. The fees are exclusive of taxes and VAT.
4.1 Díjak indexálása4.1 Adjustment of fees
{Party B} jogosult a díjat bármikor megváltoztatni magyar Központi Statisztikai Hivatal éves fogyasztói árindexének mértékével azzal, hogy (i) köteles írásbeli értesítést küldeni a díjváltozásról azok hatálybalépését legkevesebb három hónappal megelőzően, És az új díjak legkevesebb 12 hónapos időtartamig hatályban maradnak {B fél} vállalja, hogy aa változtatásról minden esetben legalább 30 nappal korábban írásos értesítést küld {A fél} számára, így az új szolgáltatási díjak visszaható hatálya kizárt. {Party B} may change the fees at any time in compliance with the annual CPI published by the Hungarian Office for Statistics, provided that {Party B} gives written notice of the adjustment of the fees at least 3 months prior to their effective date and such fees remain in effect for a period of 12 months. {Party B} agrees to inform {Party A} in writing at least 30 days prior to the effective date of the new fees, therefore, the changed fees and prices can not be applied retroactively.
5. 5.
5.1 5.1
A bérleti díj nem foglalja magában a fűtés, világítás, gázhasználat, vízhasználat, szennyvíz, szemétszállítás és egyéb közüzemi díjakat. The rental fee does not include the costs of heating, electricity, gas services, water, wastewater, garbage and other utilities.
6. FIZETÉS6. PAYMENT
6.1 Fizetési késedelem6.1 Late payment
Amennyiben {A fél} fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy késedelmi kamatot köteles fizetni a késedelemmel érintett összeg után, melynek mértéke a Ptk.-ban meghatározott mértékű mindenkori késedelmi kamat A díj kifizetésének 30 napon túli késedelme esetén {B fél} jogosult a szerződést felmondani. If {Party A} delays making any of its payments, such amounts shall be subject to late charges payable for the delayed amount at the rate specified by the Civil Code If payment is delayed for more than 30 days, {Party B} may cancel the contract.
7. KAUCIÓ7. SECURITY DEPOSIT
7.1 7.1
A bérleti szerződés biztosítéka gyanánt Bérlő óvadékot fizet bérbadónak. Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával nyugtázza a foglaló átvételét. A szerződés megszűnésekor az óvadék összege a Bérlő részére visszajár. Az óvadékra a bérbeadó nem fizet kamatot. Lessee shall provide a deposit amounting to [amount of deposit]. Lessor hereby acknowledges receipt of the deposit. Upon the termination of the Contract, the deposit shall be refunded to lessee. The Lessor shall not pay interest on the deposit.
8. AZ INGATLAN BIRTOKBAADÁSA8. DELIVERY OF PROPERTY
{A fél} köteles {B fél} rendelkezésére bocsátani az ingatlant [Birtokbaadás időpontja]-kor. {Party Al} shall deliver property to {Party Bl} on [Delivery date].
9. A BÉRLEMÉNY HASZNÁLATA9. USE OF THE PROPERTY
A Bérlő köteles a Bérleményt rendeltetésszerűen használni. A Bérlő köteles tisztán tartani a Bérleményt, és teljesíteni a Bérlőt terhelő jogi kötelezettségeket. Lessee shall use the Premises in line with its present function. Lessee shall keep the premises clean, and comply with all duties imposed on lessees by laws.
10. HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK10. RESTRICTIONS OF USE
A bérlemény kizárólag [Rendeltetés] céljára használható. Az Ingatlan a fentitől eltérő célú használata kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli beleegyezése alapján lehetséges. The Property may only be used for [Purpose of use] purposes. In the event Lessee wishes to use the Premises for a purpose other than that specified above, it may only do so with the prior written consent of Lessor.
11. ALBÉRLET11. SUBLEASE
A bérlő a bérleményt nem adhatja albérletbe és a jelen szerződésben rögzített személyeken kívüli személyek használatába kivéve, ha ahhoz a bérbeadó előzetesen írásban hozzájárul. The Lessee shall not sublease the property and shall not provide the use of it to any person other than those specified in this Contract without the prior written consent of the Lessor.
12. A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT ELLENŐRZÉSE12. INSPECTION
A Bérlő hozzájárul, hogy a Bérbeadó ésszerű célból (az ingatlan bemutatása jövőbeli bérlők, vevők számára, illetve időszakos vizsgálat) az Ingatlanba léphessen. Vészhelyzet kivételével a Bérbeadó az Ingatlan ellenőrzése előtt legalább [24 órával] értesíti a Bérlőt. Lessee agrees to allow the Lessor to enter the Premises for reasonable purposes including showing to prospective lessees, buyers, and for periodic maintenance inspections. Lessor agrees to give Lessee [24 hours] notification for entry, except in case of emergency.
13. HIBÁK ELHÁRÍTÁSA13. REPAIRS
A felmerülő javítási munkálatokról a Bérlő köteles azonnal értesíteni a Bérbeadót. A javítási költségeket a [javítási költséget viselő fél] köteles megfizetni. lessee shall immediately notify lessor of needed repairs. The costs of repairs shall be paid by [...].
14. A RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT ELLENŐRZÉSE14. INSPECTION
A Bérbeadó jogosult az Ingatlanba lépni vészhelyzet elhárítása érdekében, vagy más jogszabályban foglalt körülmény fennállása esetén. {Party A} may enter the Property in case of emergency to avert the perils and in other situations specifically permitted by law.
15. VÁLTOZTATÁSOK15. ALTERATIONS
A Bérlő semmilyen változtatást ill. fejlesztést nem jogosult eszközölni az ingatlanon Bérbeadó előzetes írásos engedélye nélkül. Az engedély alapos ok nélkül nem tagadható meg. A bérleti jogviszony lejáratát követően a Bérlő köteles az ingatlant visszaállítani eredeti állapotába. No substantial alterations or improvements shall be made by lessee without the prior written consent of lessor. Such consent shall not be unreasonably withheld. Upon the termination of the tenancy, lessee shall restore the premises to its previous condition.
16. A BÉRLEMÉNY KARBANTARTÁSA16. MAINTENANCE OF THE PROPERTY
A Bérbeadó vállalja, hogy a közös területeket tisztán tartja. Lessor agrees to keep the common areas clean and sanitary.
17. KÁRFELELŐSSÉG17. LIABILITY FOR DAMAGES
A felek rögzítik, hogy Bérlő felelős minden olyan kárért, amely nem rendeltetészerű használatból származik. A Bérlő nem felelős a természetes elhasználódásból fakadó károkért. The Parties agree that Lessee is liable for any damage caused by improper use. Lessee shall not be liable for any damage caused by normal wear and tear.
18. A FELMONDÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEI18. CONSEQUENCES OF TERMINATION
Jelen szerződés felmondásakor Bérlő köteles kiüríteni a Bérleményt, visszaadni az összes kulcsot a Bérbeadónak, elszállítani ingóságait, és a Bérleményt az eredetinek megfelelő állapotban elhagyni. Upon terminating this Agreement, Lessee shall vacate the premises, return all keys to Lessor, remove all personal property belonging to the Lessee and leave the premises in the same condition as Lessee found them.
19. A BÉRLEMÉNY MEGSEMMISÜLÉSE19. DESTRUCTION OF PREMISES
Amennyiben a bérlemény részlegesen vagy teljes mértékben megsemmisül bármelyik fél jogosult felmondani a jelen szerződést megfelelő indoklással ellátott értesítéssel. If the premises are substantially or totally destroyed, then either party may terminate this Agreement upon reasonable written notice.
20. A FELMONDÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEI20. RETURN OF THE PROPERTY
Jelen szerződés felmondásakor Bérlő köteles kiüríteni a bérleményt, visszaadni az összes kulcsot a Bérbeadónak, elszállítani ingóságait, és a bérleményt visszaállítani az eredetinek megfelelő állapotba. Upon terminating this Agreement, lessee shall vacate the premises, return all keys to lessor, remove all personal property belonging to lessee, and leave the premises in the same condition as lessee found them.
A felek a fenti szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Having read and interpreted the offer above, {Party Al} has signed it as being in full compliance with his/her contractual intent.
Tanú 1 [1. tanú neve]
lakcíme:
Sz. ig száma:
Aláírás:
Tanú 2 [2. tanú neve]
lakcíme:
Sz. ig száma:
Aláírás:
Witness 1 [Name of witness 1]
[Address of witness 1]
[Personal ID No.of witness 1]
Signature
Witness 2 [Name of witness 2]
[Address of witness 2]
[Personal ID No. of witness 2]
Signature